1417 Trình Pháp NIKAYA-Dễ Thay Nhìn Lỗi Người-Lỗi Mình Thấy Mới Khó ! Ung Nhọt Ung Hạch Ung Bướu Ung Thư? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-04-2023  
1418 Lễ Cúng Dường Trai Tăng - Tám Nguồn Công Đức ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-06-2023  
1419 Pháp Đàm NIKAYA - Bốn Dòng Thác Lũ 5 ( Bốn Ách ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-06-2023  
1420 Nhận Diện Ngũ Uẩn Khi Ngồi Thiền & Sám Hối Diệt Ngã NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp - 02-07-2023  
1421 Trình Pháp NIKAYA - Nghĩ Về Con Bướm Chết - Kết Hợp Để Làm Khổ Hay Giúp Đỡ Nhau? Lấy Bệnh Khổ Làm Thầy ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-11-2022  
1422 NIKAYA - Thiền Biết Ơn - Trình Pháp - Thế Tôn Ơi ! Con Đã Về Tới Trúc Lâm Rồi ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn -13-10-2022  
1423 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 10 - Những Lợi Ích - Thù Thắng - Khi Tu Học Pháp Phật Nguyên Chất 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh, Quận Bình Thạnh, TPHCM - 14-04-2023  
1424 NIKAYA Chánh Quán Thọ Thực ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp - 02-07-2023