1409 Tinh Hoa NIKAYA- Mùng Ba Tết Thầy - Ơn Giáo Dưỡng- Nghĩa Ân Sư ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 24/01/2023  
1410 NIKAYA Giảng Giải - Chánh Tín Bất Động - Bốn Dự Lưu Phần ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 04-06-2023  
1411 NIKAYA Thiền Quán Về Mẹ 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-06-2023  
1412 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 31 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-06-2023  
1413 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 27-Triệu Phú Keo Kiệt ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-05-2023  
1414 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Là Nhận Diện & Thanh Lọc Tâm Uế Nhiễm 2 (Kinh Không Uế Nhiễm - Trung Bộ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-03-2023  
1415 Tinh Hoa NIKAYA - Đức Phật Dạy Những Gì ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 16-11-2022  
1416 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 10 Điều Tâm Niệm - Người Xuất Gia ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật Học TPHCM 31-03-2023