1401 NIKAYA Thiền Quán - Đánh Thức Tâm Mê ! Nhìn Thấu Luân Hồi 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-07-2023  
1402 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 18 - Trí Tuệ Cảm Xúc 2 (7 Trí Về Thọ Uẩn) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hoà Khánh - TPHCM ngày 13-03-2023  
1403 Thiền Quán - Hiện Tại Lạc Trú Pháp Đàm - Hiệu Quả Tu Đúng & Nghiệp Quả Không Thể Ngờ ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - TPHCM 12-02-2023  
1404 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Vui Quá Là Vui ! 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Tịnh Xá Ngọc Pháp - 26-06-2023  
1405 NIKAYA Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-10-2023  
1406 Tinh Hoa NIKAYA - Thế Nào Là Bậc Chân Tu - 3A ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 11/10/2022  
1407 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 37 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-10-2023  
1408 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Vui Quá Là Vui ! 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 01-07-2023