1393 Tinh Hoa NIKAYA - Thế Nào Là Bậc Chân Tu - 3A ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 11/10/2022  
1394 NIKAYA Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-10-2023  
1395 NIKAYA Thiền Quán & Trình Pháp - BUÔNG GÁNH NẶNG XUỐNG 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-07-2023  
1396 NIKAYA Thiền Quán - Đánh Thức Tâm Mê ! Nhìn Thấu Luân Hồi 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-07-2023  
1397 NIKAYA Thiền Quán - Nhìn Ra Thực Trạng Đau Lòng 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 03-08-2023  
1398 NIKAYA Thiền Quán - Nhổ Mũi Tên Độc 2 & Trình pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-07-2023  
1399 Thiền Quán - Hiện Tại Lạc Trú Pháp Đàm - Hiệu Quả Tu Đúng & Nghiệp Quả Không Thể Ngờ ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - TPHCM 12-02-2023  
1400 NIKAYA Khất Thực - Lục Hòa Kính TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-11-2023