1393 NIKAYA Giảng Giải - Xuất Gia Sao Để Không Thành Vô Dụng ? Tiểu Kinh Xóm Ngựa ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh - TPHCM 13-02-2023  
1394 Pháp Đàm NIKAYA - Thiền Quán Như Thế Nào ? Làm Sao Nhiếp Phục Dục ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-02-2023  
1395 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Hiền Trí Dễ Chịu Dễ Thương ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-03-2023  
1396 NIKAYA Giảng Giải - Thế Tôn Quở Trách Tà Kiến-"Chấp Thức Là Thường Hằng"-Đại Kinh Đoạn Tận Ái 1-Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-03-2023  
1397 NIKAYA Khất Thực Thiền Quán -Xuyên Không ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-07-2023  
1398 NIKAYA Thiền Quán- Pháp Vị Thắng Mọi Vị - Pháp Hỷ Thắng Mọi Hỷ ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-02-2023  
1399 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Là Nhận Diện & Thanh Lọc Tâm Uế Nhiễm 3 (Kinh Không Uế Nhiễm - Trung Bộ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-03-2023  
1400 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Người Tu Phải Kính Trọng Ai ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-03-2023