1385 Trình Pháp NIKAYA - Bệnh Khổ Là Cơ Hội Tiến Tu - Diệt Tâm Chống Đối - Chấp Nhận Học Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-11-2022  
1386 NIKAYA Thiền Quán Bộ Xương - Làm Tang Lễ Cho Chính Mình - Lời Nhắn Nhủ Trước Khi Xuống Núi ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 18-12-2022  
1387 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 17 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - TPHCM 09-12-2022  
1388 NIKAYA Thiền Quán - Ngục Tù - Điên Loạn - Dị Tật- Thiên Tai - Quỷ Đói ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-09-2022  
1389 Trùng Tuyên Thánh Pháp NIKAYA 01-04-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-04-2023  
1390 NIKAYA Giảng Giải - Xuất Gia Sao Để Không Thành Vô Dụng ? Tiểu Kinh Xóm Ngựa ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh - TPHCM 13-02-2023  
1391 Tinh Hoa NIKAYA - Nhân Quả Súc Sanh Sát Sanh Đáng Sợ ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-02-2023  
1392 Pháp Đàm NIKAYA - Thiền Quán Như Thế Nào ? Làm Sao Nhiếp Phục Dục ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-02-2023