1377 Tinh Hoa NIKAYA & Trình Pháp - THU NHIẾP LỤC CĂN THANH TỊNH GIỚI- ĐỊNH - TUỆ 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh 20-03-2023  
1378 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 18 - Trí Tuệ Cảm Xúc 2 (7 Trí Về Thọ Uẩn) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hoà Khánh - TPHCM ngày 13-03-2023  
1379 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Cư Sĩ Lợi Mình Lợi Người Thế Nào ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Bửu Liên 26-02-2023  
1380 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Chói Sáng Núi Rừng - Kính Lễ Đức Hạnh Thánh Hiền- Đại Kinh Rừng Sừng Bò 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-02-2023  
1381 Lễ Cúng Dường Trai Tăng 22-3-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-03-2023  
1382 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Là Nhận Diện & Thanh Lọc Tâm Uế Nhiễm 2 (Kinh Không Uế Nhiễm - Trung Bộ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-03-2023  
1383 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Là Nhận Diện & Thanh Lọc Tâm Uế Nhiễm 3 (Kinh Không Uế Nhiễm - Trung Bộ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-03-2023  
1384 Pháp Đàm NIKAYA - Xây Dựng Hội Chúng Hiền Trí 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 19-03-2023