1369 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Chất Liệu Xây Dựng Tăng Đoàn - Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò - Bài 31 - Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-11-2022  
1370 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 7 - Những Lợi Ích - Thù Thắng - Khi Tu Học Pháp Phật Nguyên Chất 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh 28-03-2023  
1371 Kinh NIKAYA Giảng Giải- 8 Đức Hạnh Thánh Hiền 2 - Kinh Các Lễ Uposatha - Tăng Chi Bộ 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 2022  
1372 NIKAYA Thiền Quán - Buồn Đau Khổ Sầu Là Từ Yêu Thương - Kinh Ái Sanh 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-02-2023  
1373 Trình Pháp NIKAYA - Nhìn Ra Rác & Cách Dọn Rác ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hòa Khánh 28-02-2023  
1374 Tinh Hoa NIKAYA - Nhắc Mẹ Tu ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Diên Thọ 25-06-2023  
1375 NIKAYA Khất Thực Thiền Quán - Ba Canh Chứng Ba Minh - Bồ Tát Thành Tựu Chánh Đẳng Giác ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-05-2023  
1376 NIKAYA Thiền Quán Về Mẹ 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-06-2023