1369 Tụng Đọc Căn Bản Trí & NIKAYA Thiền Quán - Làm Sao Thành Bậc Hiền Trí ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-07-2023  
1370 Trùng Tuyên Thánh Điển NIKAYA 4 & Sách Tấn Tu Học ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-07-2023  
1371 Tinh Hoa NIKAYA - Trí Tuệ Hiền Thiện Cứu Thế Gian & Trình Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-07-2023  
1372 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thâu Nhiếp & Quản Giáo Thân Tâm - Niệm Oai Nghi Hành Động ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-07-2023  
1373 NIKAYA Thiền Quán -Quờ Quạng Giữa Trời Đêm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-07-2023  
1374 NIKAYA Thiền Quán - Nhổ Mũi Tên Độc 2 & Trình pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-07-2023  
1375 NIKAYA Thiền Quán - Nhổ Mũi Tên Độc 3 & Trình Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-07-2023  
1376 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Tỳ Kheo Ni Thời Đức Phật 3 - Đi Tự Tử Đắc Lục Thông ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-06-2023