1369 NIKAYA Thiền Quán- Pháp Vị Thắng Mọi Vị - Pháp Hỷ Thắng Mọi Hỷ ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-02-2023  
1370 Thiền Quán - Hiện Tại Lạc Trú Pháp Đàm - Hiệu Quả Tu Đúng & Nghiệp Quả Không Thể Ngờ ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - TPHCM 12-02-2023  
1371 NIKAYA Giảng Giải - Xuất Gia Sao Để Không Thành Vô Dụng ? Tiểu Kinh Xóm Ngựa ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh - TPHCM 13-02-2023  
1372 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Điềm Lành Tối Thượng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 05-02-2023  
1373 NIKAYA Thiền Quán - Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ - Vô Thường Kinh Khủng Như Thế Nào ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-02-2023  
1374 NIKAYA Thiền Quán - Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ 2 - Nhàm Chán - Ly Tham - Giải Thoát ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-02-2023  
1375 Trùng Tuyên Thánh Pháp NIKAYA ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-02-2023  
1376 Tam Bộ Nhất Bái & Thiền Quán NIKAYA XUYÊN KHÔNG DIỆN THÁNH ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-02-2023