Đáp Từ Trai Tăng 1

Linh Quy Pháp Ấn ngày 4-7-2018

Đáp Từ Trai Tăng 2

Tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 7-7-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thoát Ngục

Giảng tại chùa Hội Đức ngày 20-05-2018

Thế Nào Là Chân Tu ?

Giảng tại Thái Bình - ngày 22-07-2018

Lễ Cúng Dường Trai Tăng 100 vị ( số 2 )

Giảng tại Chùa Bửu Liên Tp. HCM