1361 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 19 - Trí Tuệ Cảm Xúc 3 (7 Trí Về Thọ Uẩn) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh 10-04-2023  
1362 Kinh NIKAYA Giảng Giải-Nghiệp & Quả Báo 20-Giải Mã Tướng Trạng Thế Giới-Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-03-2023  
1363 NIKAYA Thiền Quán - Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ 2 - Nhàm Chán - Ly Tham - Giải Thoát ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-02-2023  
1364 Tụng Kinh NIKAYA - Nhân Quả Cô Hồn Ngạ Quỷ (Kinh LAKKHANA - Tương Ưng) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-03-2023  
1365 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Thoát Ra Nghiệp Người Nữ ? Năm Sự Xuất Ly ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-04-2023  
1366 Trình Pháp NIKAYA- 4 Viên Ngọc Quý Của Người Tu ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-12-2022  
1367 NIKAYA - Thiền Biết Ơn - Trình Pháp - Thế Tôn Ơi ! Con Đã Về Tới Trúc Lâm Rồi ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn -13-10-2022  
1368 Tâm Đắc Tu Học NIKAYA 02-05-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-05-2023