1361 Trùng Tuyên Thánh Điển NIKAYA 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-07-2022  
1362 Lễ Đại Tường Bà Diệu Hiền ( Bà Năm ) Lần 1 A ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-07-2022  
1363 Lễ Đại Tường Bà Diệu Hiền ( Bà Năm ) Lần 1 B ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-07-2022  
1364 Lễ Quy Y Tam Bảo & Cúng Dường Trai Tăng - Vui Thay Hiếu Kính Mẹ Cha - Sa Môn - Hiền Thánh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-07-2022  
1365 NIKAYA Thiền Quán Biết Ơn Tròn Đầy 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-08-2022  
1366 Pháp Hội Vu Lan - PL 2566-2022 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-08-2022  
1367 Lễ Xuất Gia Cụ Bà 82 Tuổi & Lễ Trai Tăng ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-05-2022  
1368 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Ngọt Ngào - Dễ Chịu ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-02-2023