1353 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Xưng Tán Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-03-2023  
1354 Nhắc Nhở An Cư NIKAYA & 4 Dòng Thác Lũ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-06-2023  
1355 NIKAYA Khất Thực Thiền Quán -Xuyên Không ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-07-2023  
1356 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 18 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hòa Khánh, Bình Thạnh, TPHCM 12-09-2023  
1357 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 8 - Những Lợi Ích - Thù Thắng - Khi Tu Học Pháp Phật Nguyên Chất 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh 28-03-2023  
1358 Trình Pháp NIKAYA - Nhiếp Phục Chính Mình - Không Nhìn Lỗi Người ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-03-2023  
1359 Tinh Hoa NIKAYA-Hướng Dẫn 3 Pháp & Nhận Diện 5 Uẩn-Tầm Quan Trọng Của Sự Soi Xét Thân Tâm Chính Xác ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-09-2022  
1360 Ân Đức Bậc Thầy ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 11-2022