Tinh Hoa NIKAYA - Tu Liều Mạng P1

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 8-7-2020

Sự Ra Đi An Lành Của Mẹ 4 - Đi Lên Cõi Lành

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng

Tinh Hoa NIKAYA Nhiếp Phục Tâm Chống Đối - Nổi Loạn - Thối Lui

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 1-7-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục Là Cội Gốc Của Khổ Đau A

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 3-5-2020

Sự Ra Đi An Lành Của Mẹ 6 - Hạnh Hiếu Của Người Tu 5

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 20-8-2020