129 Pháp Đàm NIKAYA - Giá Trị Sám Hối Và 4 Thức Ăn ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 20-09-2020  
130 Khóa Tu NIKAYA Hà Nội Lần 2 - BỐN KHỔ ÁCH ĐÈ NẶNG ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng ngày 17/01/2021.  
131 Tinh Hoa NIKAYA – TRẢI TÂM TỪ KHƠI DẬY TÌNH THƯƠNG ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Khánh Linh 04-04-2021  
132 Khóa Tu NIKAYA Hà Nội Lần 2 - PHÂN BIỆT SÁU THỨC và TRÍ TUỆ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MIINH Gỉang - Ngày 16/01/2021  
133 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thế nào là vị Giảng sư 2 ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Hoà Khánh 3-4-2021  
134 KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI - Không Buông Lung Phóng Dật 3 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 20-09-2020  
135 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sống Tịch Tịnh An Lạc ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng 28/03/2021