NIKAYA Trình Pháp Sau Khi Nhập Thất - Giọt Nước Mắt Từ Bi - Cải Tử Hoàn Sinh !

Linh Quy Pháp Ấn 7-12-2022 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

Hiệu Quả Tu Học NIKAYA

Chùa Bửu Liên 13-11-2022

Tâm Đắc Lợi Ích Tu Học NIKAYA - Làm Sao Ân Nghĩa Vẹn Toàn ?

Linh Quy Pháp Ấn 17-12-2022 ------------- Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng