1337 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Năm Uẩn 24 - Trói Buộc & Vô Minh - Nhàm Chán & Giải Thoát ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 12/01/2023  
1338 Thiền Quán - Hiện Tại Lạc Trú Pháp Đàm - Hiệu Quả Tu Đúng & Nghiệp Quả Không Thể Ngờ ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - TPHCM 12-02-2023  
1339 Trình Pháp NIKAYA - Nhiếp Phục Chính Mình - Không Nhìn Lỗi Người ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-03-2023  
1340 Trình Pháp - Nội Xúc-Ngoại Xúc - Ngũ Uẩn Trong Đám Cưới ? Ai Là Người Thân ? Mái Ấm NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 05-11-2022  
1341 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 17 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - TPHCM 09-12-2022  
1342 Tinh Hoa NIKAYA - Tầm Quan Trọng Của Thánh Pháp & Thiền Quán ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 17/01/2023  
1343 Kinh NIKAYA Giảng Giải- 8 Đức Hạnh Thánh Hiền 2 - Kinh Các Lễ Uposatha - Tăng Chi Bộ 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 2022  
1344 Lễ Cúng Dường Trai Tăng 22-3-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-03-2023