1337 NIKAYA Giảng Giải - Cách Tu Tập Để Ly Dục - Kinh TAPUSSA 1 - Tăng Chi IV ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-02-2023  
1338 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Thương - Tâm Vui - Tâm Biết Ơn Rộng Lớn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 18/01/2023  
1339 Pháp Đàm NIKAYA - Vẻ Đẹp Của Người Tu - Hiếu Kính Lễ Nghĩa - Đại Viên Mãn ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 12-12-2022  
1340 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 14 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 11-11-2022  
1341 NIKAYA Thiền Quán - Đôi Mắt ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-05-2023  
1342 Trình Pháp NIKAYA - Tập Nhận Ra Lỗi Mình - Để Không Gây Đau Khổ - Cho Những Người Xung Quanh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-09-2022  
1343 Pháp Đàm NIKAYA - Người Mới Tu Học Gì 1? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật Học TPHCM 30-03-2023  
1344 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 19 - Trí Tuệ Cảm Xúc 3 (7 Trí Về Thọ Uẩn) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh 10-04-2023