1329 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 8 - Những Lợi Ích - Thù Thắng - Khi Tu Học Pháp Phật Nguyên Chất 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh 28-03-2023  
1330 Tinh Hoa NIKAYA & Trình Pháp - THU NHIẾP LỤC CĂN THANH TỊNH GIỚI- ĐỊNH - TUỆ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh 20-03-2023  
1331 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 6 - Mục Đích Thánh Pháp Là Gì 2 ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hoà Khánh - TPHCM ngày 14-03-2023  
1332 Trùng Tuyên Thánh Điển NIKAYA & Sách Tấn Tu Học 24-02-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-02-2023  
1333 Ân Đức Bậc Thầy ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 11-2022  
1334 Tinh Hoa NIKAYA - Quán Thân? Công Dụng Kinh Hành? Chất Liệu Làm Nên Hội Chúng Hiền Lành-Ngọt Ngào - Khiêm Hạ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 15-11-2022  
1335 Tam Bộ Nhất Bái & Thiền Quán NIKAYA XUYÊN KHÔNG DIỆN THÁNH ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-02-2023  
1336 Tinh Hoa NIKAYA - Nhân Quả Súc Sanh Sát Sanh Đáng Sợ ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-02-2023