1321 NIKAYA Giảng Giải - Những Niềm Vui Thấp Hèn & Cao Thượng - Kinh Thanh Tịnh - Trường Bộ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên -13-08-2023  
1322 Đảnh Lễ Pháp Bảo & Thiền Quán Hỷ Vô Lượng Tâm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15-08-2023  
1323 NIKAYA Thiền Quán - Vị Ngọt - Sự Nguy Hại & Sự Xuất Ly Khỏi Sắc. ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-08-2023  
1324 Tinh Hoa NIKAYA - Biết Ơn & Nhớ Ơn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 17-08-2023  
1325 NIKAYA Thiền Quán - Nhận Diện Ngũ Uẩn Khi Về Núi ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 31-07-2023  
1326 Tụng Đọc Căn Bản Trí & NIKAYA Thiền Quán - Làm Sao Thành Bậc Hiền Trí ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-07-2023  
1327 NIKAYA Thiền Quán -Quờ Quạng Giữa Trời Đêm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-07-2023  
1328 NIKAYA Thiền Quán - Nhổ Mũi Tên Độc 2 & Trình pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-07-2023