1313 NIKAYA Thiền Quán - Không Có Ai Ở Đây Cả ! Thánh Trí Vô Ngã ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-08-2023  
1314 Nếp Nhà NIKAYA 4 - Sáu Pháp Hoà Kính ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-08-2023  
1315 Nếp Nhà NIKAYA 5 - Nghệ Thuật Chánh Niệm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-08-2023  
1316 NIKAYA Thiền Quán - Hãy Thương Mình Thật Nhiều ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 09-08-2023  
1317 NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Để Được Giác Ngộ ? Kinh Chánh Giác ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 09-08-2023  
1318 Khất Thực Thiền Quán - Ba Canh Chứng Tam Minh 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5 - Linh Quy Pháp Ấn 09-08-2023  
1319 NIKAYA Thiền Quán - Truyền Lửa Trí Tuệ - Nhớ Ơn Hiền Thánh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 09-08-2023  
1320 NIKAYA Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm 10-8-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 10-08-2023