1305 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Hiền Như Gió - Lễ Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất & Trình Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 11-2023  
1306 NIKAYA Thiền Quán & Trình Pháp - Ái Dục Là Khổ Đau Sợ Hãi 2 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023  
1307 Kinh NIKAYA Giảng Giải -Tinh Tấn Khổ Luyện Thành Đạo. TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
1308 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Bốn Sự Tinh Tấn - Kinh Chế Ngự, Tăng Chi Bộ TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
1309 NIKAYA Thiền Quán - Sỉ Nhục Thay ! Sự Sanh Già Bệnh Chết 8 ! Trình Tự Thuyết Pháp Của Chư Phật 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-08-2023  
1310 NIKAYA Thiền Quán - Sỉ Nhục Thay ! Sự Sanh Già Bệnh Chết 9 ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-08-2023  
1311 NIKAYA Thiền Quán - Sỉ Nhục Thay ! Sự Sanh Già Bệnh Chết 10 ! Trình Tự Thuyết Pháp Của Chư Phật 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-08-2023  
1312 NIKAYA Thiền Quán - Sỉ Nhục Thay ! Sự Sanh Già Bệnh Chết 11 ! Trình Tự Thuyết Pháp Của Chư Phật 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-08-2023