1297 NIKAYAGiảng Giải-ĐứcPhật Dạy Đạo Làm Người 6- Bổn Phận Của ChaMẹ&ConCái-Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023  
1298 NIKAYA Thiền Quán - Nguy Hại & Xuất Ly Khỏi Dục - Trình Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023  
1299 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Bằng Cách Tác Ý & Quán Tưởng TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 12-2023  
1300 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Hiền Như Đất & Trình Pháp Công Năng Lợi Ích TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023  
1301 Trình Pháp NIKAYA - Chiếc Lá Vàng Rơi 2 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-2023  
1302 NIKAYA Thiền Quán - Chiếc Lá Vàng Rơi 3 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-2023  
1303 NIKAYA Thiền Quán Tâm Từ & Trình Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 11-2023  
1304 Hướng Dẫn Nhận Diện 5 Uẩn TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 11-2023