Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Là Nhận Diện & Thanh Lọc Tâm Uế Nhiễm 2 (Kinh Không Uế Nhiễm - Trung Bộ)

Linh Quy Pháp Ấn ngày 17-3-2023 Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 18

Linh Quy Pháp Ấn 16-12-2022 ------------- Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

Lễ Vu Lan tại Chùa Bửu Liên

Linh Quy Pháp Ấn 12-8-2022