1161 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 13 _ Thân Bệnh Mà Tâm Không Bệnh. ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-08-2022  
1162 NIKAYA Thiền Quán - 4 Đức Phật & 1 Ngọn Núi - Vô Thường - Không Kiên Cố - Bất An Là Đời Sống Này ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 30-07-2022  
1163 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vô Minh 7 - Thu Nhiếp Sáu Căn - Không Buông Lung Phóng Dật ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-06-2022  
1164 Lễ Pháp Bảo NIKAYA - Đức Phật Dạy Đạo Vợ Chồng B ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-05-2022  
1165 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 8 Đức Hạnh Thánh Hiền - Kinh Trai Giới- Tăng Chi Bộ III ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 2022  
1166 Trình Pháp NIKAYA - Lợi Lạc Khi Tu Học Đúng Chánh Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-08-2022  
1167 Trình Pháp NIKAYA - Làm Sao Tẩy Sạch Tâm Cấu Nhiễm B ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 13-03-2022  
1168 Tinh Hoa NIKAYA - Giá Trị Lợi Ích Của Xấu Hổ & Sợ Hãi - TÀM QUÝ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-01-2022