1153 NIKAYA Trình Pháp Thiền Quán - Động Đất 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-02-2023  
1154 Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Trí Sanh Diệt Về Ngũ Uẩn 2 - Quán Thọ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-01-2022  
1155 Hộ Niệm NIKAYA - Phép Mầu Của Việc Lành ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-12-2021  
1156 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp lần thứ 9 ngày 26-06-2022 - Sanh Diệt Trí & Khổ Thánh Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 26-06-2022  
1157 Pháp Đàm NIKAYA - Thế Nào Là Chân Nhân 1 ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-12-2021  
1158 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 6 - Bằng Tứ Niệm Xứ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-09-2021  
1159 Trình Pháp NIKAYA- Chất Liệu Xây Dựng Tăng Đoàn 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-12-2022  
1160 TINH HOA NIKAYA- HOA MAI BẤT DIỆT NỞ TRONG TIM ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 22/01/2023