1145 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 13 _ Thân Bệnh Mà Tâm Không Bệnh. ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-08-2022  
1146 Trình Pháp NIKAYA - Lợi Lạc Khi Tu Học Đúng Chánh Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-08-2022  
1147 Lễ Đại Tường Bà Diệu Hiền ( Bà Năm ) Lần 1 A ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-07-2022  
1148 NIKAYA Thiền Quán Ý Nghĩa Y Bá Nạp 2 & Tôi Biết Mình Chỉ Là Đom Đóm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-07-2022  
1149 Lễ Quy Y Tam Bảo & Cúng Dường Trai Tăng - Vui Thay Hiếu Kính Mẹ Cha - Sa Môn - Hiền Thánh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-07-2022  
1150 Trùng Tuyên Thánh Điển NIKAYA 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-07-2022  
1151 NIKAYA Thiền Quán - Nhìn Ra Rác Bẩn - Linh Quy Pháp Môn - Rùa Bò ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-08-2022  
1152 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tà Kiến & Chánh Kiến ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-08-2022