1137 NIKAYA Thiền Quán - Sám Hối Oan Gia Trái Chủ & Trải Bi Vô Lượng Tâm ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-01-2022  
1138 TInh Hoa NIKAYA- Lắng Nghe Bằng Trái Tim - Công Đức Là Chỗ Dựa Bình An Vui Sướng ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 19-06-2022  
1139 Tinh Hoa NIKAYA - Về Với Thiên Nhiên - Nuôi Dưỡng Đạo Đức ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-07-2022  
1140 Pháp Đàm NIKAYA - Đạo Làm Người ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-07-2022  
1141 Tâm Đắc Tu Học NIKAYA - 06-07-2022 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-07-2022  
1142 NIKAYA Giảng giải - Làm Sao Đoạn Tận Tham Sân Si ? Bát Thánh Đạo Tối Thượng Thừa ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-08-2022  
1143 NIKAYA Thiền Quán - Giải Thoát Trí 4 - Giàu & Nghèo ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-07-2022  
1144 NIKAYA Thiền Quán Tâm Hỷ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-07-2022