1137 Tinh Hoa NIKAYA - Hiền Hoà Hiền Hậu Hiền Đức - 5 Cách Bố Thí Của Bậc Chân Nhân ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-09-2022  
1138 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 13 _ Thân Bệnh Mà Tâm Không Bệnh. ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-08-2022  
1139 Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Trí Sanh Diệt Về Ngũ Uẩn 2 - Quán Thọ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-01-2022  
1140 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 6 - Bằng Tứ Niệm Xứ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-09-2021  
1141 Tinh Hoa NIKAYA - Cách Hóa Giải Cơn Giận ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa An Lạc - 22-05-2022  
1142 Pháp Đàm NIKAYA - Thế Nào Là Chân Nhân 1 ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-12-2021  
1143 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thứ Tự Tu Tập 14 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Hòa Khánh - Tp.HCM - 05-12-2022  
1144 Hiệu Quả Tu Học NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 13-11-2022