1129 Tinh Hoa NIKAYA - Giải Thoát Trí 3 -Thương & Ghét ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-07-2022  
1130 Tâm Đắc Tu Học NIKAYA 05-07-2022 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-07-2022  
1131 NIKAYA Tương Ưng 6 Xứ - Cách Đức Phật Thăm Bệnh - Ly Tham Tịch Tịnh Không Chấp Thủ - Chiến Thắng Ca! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-07-2022  
1132 Tinh Hoa NIKAYA- Giảng Giải Bài Sám Hối Diệt Ngã 7- Xảo Trá Lừa Đảo - Rắn Độc Giết Người ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 24-12-2021  
1133 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tứ Thánh Đế - Tương Ưng Sự Thật - Rơi Xuống Vực Thẩm ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 10-08-2021  
1134 PHÁP ĐÀM NIKAYA - Thế Nào Là Chân Nhân 4 ? Thực Tập Hiếu Kính - Từ Thiện & Cách Dạy Con ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-01-2022  
1135 Tinh Hoa NIKAYA - Cách Hóa Giải Cơn Giận ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa An Lạc - 22-05-2022  
1136 Lễ Pháp Bảo NIKAYA - Đức Phật Dạy Đạo Vợ Chồng A ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-05-2022