1121 Tâm Đắc Tu Học NIKAYA - 06-07-2022 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-07-2022  
1122 Trình Pháp NIKAYA - Diệt Tâm Chống Đối- Sáu Pháp Trên Tất Cả ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-07-2022  
1123 Pháp Đàm NIKAYA - Làm Sao Trị Tham Sân Si ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-07-2022  
1124 TInh Hoa NIKAYA- Lắng Nghe Bằng Trái Tim - Công Đức Là Chỗ Dựa Bình An Vui Sướng ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 19-06-2022  
1125 Pháp Đàm NIKAYA - Ác Nghiệp Đoạ Địa Ngục - Thiện Nghiệp Sanh Thiên Giới ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-06-2022  
1126 Trình Pháp NIKAYA - Vui & Lo Trong Hành Trì ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-07-2022  
1127 Pháp Đàm NIKAYA - Đạo Làm Người ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-07-2022  
1128 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-07-2022