1121 Tinh Hoa NIKAYA & Trình Pháp - THU NHIẾP LỤC CĂN THANH TỊNH GIỚI- ĐỊNH - TUỆ 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh 20-03-2023  
1122 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp - Quả Báo Của Nghiệp Ác 2 - Đại Tiệc Chánh Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn -10-06-2022  
1123 Pháp Đàm NIKAYA - Thầy Pháp An - Đạo Làm Người ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-06-2022  
1124 Tinh Hoa NIKAYA - Viễn Ly Lạc - Về Núi Yên Tu Thật Tuyệt Vời 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-10-2022  
1125 NIKAYA Thiền Quán-Nhớ Niệm Rời Xa -Lìa Tham -Chấm Dứt - Từ Bỏ ! Y Cứ Viễn Ly Ly Tham Đoạn Diệt Xả Ly ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-09-2022  
1126 Pháp Đàm NIKAYA - Thế Nào Là Chân Nhân 2 ? Ngập Tràn Ân Đức ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 31-12-2021  
1127 Tinh Hoa NIKAYA - Nhớ Mãi Không Quên 2 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-11-2021  
1128 TInh Hoa NIKAYA- Lắng Nghe Bằng Trái Tim - Công Đức Là Chỗ Dựa Bình An Vui Sướng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 19-06-2022