1121 NIKAYA Thiền Quán Biết Ơn Tròn Đầy 2 - Bốn Ân Sâu Nặng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-07-2022  
1122 NIKAYA Thiền Quán Biết Ơn Tròn Đầy 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-07-2022  
1123 Trình Pháp NIKAYA - Diệt Tâm Chống Đối- Sáu Pháp Trên Tất Cả ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-07-2022  
1124 Pháp Đàm NIKAYA - Làm Sao Trị Tham Sân Si ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-07-2022  
1125 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sáu Pháp Trên Tất Cả 2 - Sáu Tuỳ Niệm 1 - Niệm Phật Pháp Tăng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-07-2022  
1126 Pháp Đàm NIKAYA - Sáu Pháp Trên Tất Cả 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-07-2022  
1127 Đảnh Lễ Pháp Bảo - NIKAYA Thiền Quán Giải Thoát Trí 5 - Tâm Mê Cảnh Mộng - Tỉnh Mau ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-07-2022  
1128 NIKAYA Thiền Quán - Giải Thoát Trí 6 - Nhìn Ra Thực Trạng Đau Lòng ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-07-2022