Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sức Sống Của Người Xuất Gia - Lục Hòa Kính 1

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 4-8-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Tỳ Kheo B

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 04 - 08 - 2020

Tinh Hoa NIKAYA - Soi Sáng - Tại Sao Quán Vô Thường Không Thành Tựu A

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 6-8-2020

Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Ngũ Uẩn - Cội Gốc Khổ Đau - Phần 1

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 10-7-2020

Tinh Hoa NIKAYA – Cùng Nhau Nhắc Nhở - Người Tu Là Chiến Sĩ

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 8-6-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải – Sức Sống Của Người Xuất Gia – Lục Hòa Kính 2

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 9-8-2020