Kinh NIKAYA - Thiền Quán - Tương Ưng Sự Thật Tứ Thánh Đế 2

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 2-4-2021

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp 13 - Từ Đâu Có Khổ Vui

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 12-5-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải – 7 Pháp Làm Tăng Đoàn Lớn Mạnh

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 22-5-2020