1105 BÉ THUỘC LÒNG ĐỊNH NGHĨA NGŨ UẨN NIKAYA 1-2 ĐĐ.Thích Minh Thành 28-07-2022  
1106 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 01-07-2022  
1107 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp lần thứ 9 ngày 26-6-2022 - Pháp Đàm Sát Sanh & Nghiệp Quả B ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 26-06-2022  
1108 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp lần thứ 9 ngày 26-06-2022 - Sanh Diệt Trí & Khổ Thánh Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 26-06-2022  
1109 NIKAYA Vấn Đáp - Lông Tóc Dựng Đứng - Nước Mắt Đầy Mặt - Chấn Động Thân Tâm ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-07-2022  
1110 NIKAYA Thiền Quán - Giải Thoát Trí 6 - Nhìn Ra Thực Trạng Đau Lòng ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-07-2022  
1111 Kinh NIKAYA - Thiền Quán - Trân Quý Hiện Hữu - Thức Như Nhà Ảo Thuật - Kinh Bọt Nước 5 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-01-2022  
1112 Lễ Cúng Dường Trai Tăng - Tám Nguồn Công Đức - 09-07-2022 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-07-2022