1089 Tâm Đắc Tu Học NIKAYA 4 - Thầy Pháp An (Ông Năm) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-10-2021  
1090 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 11 - Kinh Thiên Sứ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21/10/2022  
1091 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thứ Tự Tu Tập 12 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hoà Khánh - Quận Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh 22-11-2022  
1092 KInh NIKAYA Giảng Giải - Người Thợ Gốm & Đức Phật Ca Diếp - Bài 81 Trung Bộ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-08-2022  
1093 Nhật Ký Tu Học NIKAYA 10 & Gia Phong Đạo Tràng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-07-2022  
1094 NIKAYA Soi Sáng - Khai Mở Cảm Thọ Hiền Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-11-2021  
1095 Tinh Hoa NIKAYA - Cảm Thọ Dẫn Dắt Thế Giới ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-09-2022  
1096 Tinh Hoa NIKAYA - Chấp Thủ Ngũ Uẩn Là Phiền Não Khổ Đau ! ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15/09/2021