1081 Trình Pháp NIKAYA - Làm Sao Tẩy Sạch Tâm Cấu Nhiễm B ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 13-03-2022  
1082 Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Thân Tâm 18 - Tóm Tắt Thánh Trí Ngũ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-06-2022  
1083 Tinh Hoa NIKAYA - Ơn Mẹ Ơn Thầy 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-06-2022  
1084 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vô Minh 7 - Thu Nhiếp Sáu Căn - Không Buông Lung Phóng Dật ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-06-2022  
1085 Tinh Hoa NIKAYA - Ơn Mẹ - Ơn Thầy ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-06-2022  
1086 Khoá Tu NIKAYAChùa Hoằng Pháp-Công Năng Sám Hối-Nhận Diện Ngũ Uẩn Để Làm Gì ? Một Cảm Thọ Bốn Thánh Đế ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 12-06-2022  
1087 Tinh Hoa NIKAYA - Ân Đức Sanh Thành - Ý Nghĩa Y Bá Nạp Khất Sĩ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-06-2022  
1088 TInh Hoa NIKAYA- Lắng Nghe Bằng Trái Tim - Công Đức Là Chỗ Dựa Bình An Vui Sướng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 19-06-2022