1073 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp lần thứ 9 ngày 26-6-2022 - Pháp Đàm Sát Sanh & Nghiệp Quả A ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 26-06-2022  
1074 NIKAYA Thiền Quán Biết Ơn Tròn Đầy 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-07-2022  
1075 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Mùa Xuân Ly Tham Bất Tử 2 - Thánh Trí 5 Uẩn ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên TPHCM ngày 29-01-2022  
1076 Lễ Cúng Dường Trai Tăng tại Linh Quy Pháp Ấn - Ân Đức Sanh Thành 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Tại Linh Quy Pháp Ấn  
1077 Lễ Trai Tăng - Bảy Tài Sản Thánh & Ba Mảnh Ruộng Phước ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-06-2022  
1078 Tinh Hoa NIKAYA - Chấp Thủ Ngũ Uẩn Là Phiền Não Khổ Đau ! ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15/09/2021  
1079 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp lần thứ 8 ngày 12-06-2022 - Thiền Tập Hiện Tại Lạc Trú ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp ngày 12-06-2022  
1080 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp - Quả Báo Của Nghiệp Ác 1 - Kinh Hiền Ngu - Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 08/06/2022