1073 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-06-2022  
1074 NIKAYA Thiền Quán - Giải Thoát Trí 1B ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-07-2022  
1075 NIKAYA Giảng Giải- Tương Ưng Sáu Xứ- Thiền Định Hiểu Rõ Sự Thật- Từ Bỏ Sẽ Hạnh Phúc An Vui ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-07-2022  
1076 Hộ Niệm NIKAYA - Phép Mầu Của Việc Lành ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-12-2021  
1077 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tam Minh - Tứ Thiền - Tứ Trí - Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-11-2021  
1078 Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Trí Sanh Diệt Về Ngũ Uẩn 2 - Quán Thọ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-01-2022  
1079 NIKAYA Pháp Đàm- Như Lý Giác Sát- Như Lý Tác Ý 1B ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-02-2022  
1080 KInh NIKAYA Giảng Giải - Người Thợ Gốm & Đức Phật Ca Diếp - Bài 81 Trung Bộ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-08-2022