1065 NGHI THỨC ĐẢNH LỄ TRÍ ĐỨC NHƯ LAI - Linh Quy Pháp Ấn ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH Linh Quy Pháp Ấn - 2021  
1066 Tinh Hoa NIKAYA - BI VÔ LƯỢNG TÂM - THIỀN QUÁN - TÂM HIỀN RỘNG MỞ 1 - Trích quyển Cửa Vào Bất Tử ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn - Ngày 27-04-2021  
1067 Tinh Hoa NIKAYA - Tập Tâm Hỷ Xả 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 08-11-2022  
1068 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 26-09-2022  
1069 NIKAYA Trình Pháp Thiền Quán - Động Đất 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-02-2023  
1070 Thực Hành Ba Pháp & Nhận Diện Ngũ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-02-2023  
1071 Nhật Ký Tu Học NIKAYA 10 & Gia Phong Đạo Tràng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-07-2022  
1072 Trình Pháp NIKAYA - Kiếp Hoại - Tại Sao Có Đại Tam Tai Xảy Ra ? Làm Sao Hoá Giải 3 ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-09-2022