1057 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Nhân Duyên 2 - Có Cái Gì Khổ Cái Nấy ! Hữu - Thủ - Ái - Thọ - Xúc ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-01-2022  
1058 Tinh Hoa NIKAYA - Thân Này Là Thiếu Thốn Khát Khao - Nô Lệ Cho Tham Ái 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-04-2022  
1059 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng KOSALA 9 - Từ Bóng Tối Hướng Đến Ánh Sáng ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-09-2021  
1060 Tinh Hoa NIKAYA - Trình Pháp và Thiền Quán Giận Làm Chi 2 ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 03-08-2021  
1061 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 10 - Kinh Thiên Sứ 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14/10/2022  
1062 Tưởng niệm cố Trưởng Lão HT Thích Minh Châu - Cầu siêu Cửu huyền thất tổ & những người mất vì Đại dịch ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-08-2021  
1063 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Xả Vô Lượng Tâm 9 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30/07/22021  
1064 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tầm Quan Trọng Của Tâm Hiền Trí 8 - Trình Pháp & Quán Tâm Như Nùi Giẻ Rách ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-10-2021