1049 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp lần thứ 9 ngày 26-6-2022 - Pháp Đàm Sát Sanh & Nghiệp Quả A ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 26-06-2022  
1050 Kinh NIKAYA Giảng Giải-Nghiệp & Quả Báo 26 - Khẩu Nghiệp Đáng Sợ ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-04-2023  
1051 Tinh Hoa NIKAYA - Giá Trị Lợi Ích Của Nghiệp Thiện 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-12-2021  
1052 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Hỷ Vô Lượng Tâm - Trích quyển Cửa Vào Bất Tử ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 02-05-2021  
1053 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Thứ Tự Tu Tập 6 - Kinh GANAKA MOGGALLANA - Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh - 2022  
1054 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Triền Cái 13 - Cách Đối Trị Hôn Trầm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15-10-2021  
1055 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Khổ Thánh Trí 5 - Mọi Hiện Hữu Điều Khổ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-10-2021  
1056 Tinh Hoa NIKAYA - Viễn Ly Lạc - Về Núi Yên Tu Thật Tuyệt Vời 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-10-2022