1041 Nhật Ký Tu Học & Trình Pháp - Đọc Thơ NIKAYA 9 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-05-2022  
1042 NIKAYA GIẢNG GIẢI - SOI GƯƠNG RỬA MẶT - KINH TỔN GIẢM 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật hoc TPHCM 11-03-2022  
1043 Nhật Kí Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-04-2022  
1044 Nhật Kí Tu Học NIKAYA 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-04-2022  
1045 Tinh Hoa NIKAYA - Tết Thầy - Xưng Tán Đạo Sư ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-02-2022  
1046 NIKAYA Thiền Quán - Thiền Hành - Lễ Pháp Bảo & Thanh Quy ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-01-2022  
1047 NIKAYA Pháp Đàm- Như Lý Giác Sát- Như Lý Tác Ý 1B ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-02-2022