97 NIKAYA Khất Thực - Thanh Quy Đạo Tràng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-09-2023  
98 Pháp Đàm NIKAYA - Phản Tỉnh Ba Nghiệp 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-09-2023  
99 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Phản Tỉnh Ba Nghiệp 2 - Kinh Giáo Giới La Hầu La 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-09-2023  
100 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 18 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hòa Khánh, Bình Thạnh, TPHCM 12-09-2023  
101 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 17 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hòa Khánh, Bình Thạnh, TPHCM 12-09-2023  
102 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 26 - Bảy Trí Về Thức ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hòa Khánh, Bình Thạnh, TPHCM 11-09-2023  
103 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 25 - 4 Trầm ( Tĩnh - Tư - Mặc - Lặng ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hòa Khánh, Bình Thạnh, TPHCM 11-09-2023  
104 Tinh Hoa NIKAYA - Biết Ơn & Nhớ Ơn 5 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Bửu Liên 10-09-2023