89 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp lần thứ 9 ngày 26-06-2022 - Sanh Diệt Trí & Khổ Thánh Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 26-06-2022  
90 TInh Hoa NIKAYA- Lắng Nghe Bằng Trái Tim - Công Đức Là Chỗ Dựa Bình An Vui Sướng ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 19-06-2022  
91 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-07-2022  
92 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 01-07-2022  
93 Khoá Tu NIKAYAChùa Hoằng Pháp-Công Năng Sám Hối-Nhận Diện Ngũ Uẩn Để Làm Gì ? Một Cảm Thọ Bốn Thánh Đế ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 12-06-2022  
94 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp lần thứ 8 ngày 12-06-2022 - Thiền Tập Hiện Tại Lạc Trú ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp ngày 12-06-2022  
95 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp lần thứ 8 ngày 12-6-2022 - Tâm Hiền Hoà Lắng Dịu ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp ngày 12-06-2022  
96 TInh Hoa NIKAYA- Lắng Nghe Bằng Trái Tim - Công Đức Là Chỗ Dựa Bình An Vui Sướng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 19-06-2022