89 Tinh Hoa NIKAYA - Bản Chất Cuộc Đời Là Trống Rỗng - Vòng Lẩn Quẩn - Trống Không ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-2023  
90 Tinh Hoa NIKAYA - Trí Tuệ Hiền Thiện Cứu Thế Gian & Chia Sẻ Cảm Xúc ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-09-2023  
91 Kinh NIKAYA ( Tăng Chi Bộ 1 ) - Phẩm Hội Chúng - Sách Tấn Đạo Tràng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-09-2023  
92 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Chấp Thủ & Cái Bị Chấp Thủ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-09-2023  
93 Pháp Đàm Nếp Nhà NIKAYA - Sáu Pháp Hoà Kính ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-09-2023  
94 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Phật Dạy Chọn Thầy Lựa Chỗ Tu & Trình Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-09-2023  
95 Thanh Quy Đạo Tràng NIKAYA - 10 Giới Sa Di & Lợi Ích Của Việc Giữ Giới ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15-09-2023  
96 Tinh Hoa NIKAYA - Tâm Hiền Trí Giải Cứu Thế Giới & Trình ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15-09-2023