89 Tụng Kinh NIKAYA - Nhân Quả Cô Hồn Ngạ Quỷ (Kinh LAKKHANA - Tương Ưng) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-03-2023  
90 Kết Khoá Xuất Gia Gieo Duyên Lần 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-01-2023  
91 NIKAYA Thiền Quán - Thức Tỉnh Tâm Mê ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-01-2023  
92 Chia Sẻ Bài Kinh NIKAYA Tâm Đắc ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-03-2023  
93 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Hiền Dễ Chịu Dễ Thương ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-03-2023  
94 Tinh Hoa NIKAYA - Hiền Đức Khiêm Hạ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-03-2023  
95 Trình Pháp NIKAYA - Nhiếp Phục Chính Mình - Không Nhìn Lỗi Người ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-03-2023  
96 NIKAYA Giảng Giải - Thế Tôn Quở Trách Tà Kiến-"Chấp Thức Là Thường Hằng"-Đại Kinh Đoạn Tận Ái 1-Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-03-2023