Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Thân Tâm 1

Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Trường Phật Học Trúc Lâm Việt Nam

Nhật Kí Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 2

Linh Quy Pháp Ấn 14-4-2022

Tinh Hoa NIKAYA - Mật Mã Thế Giới

Linh Quy Pháp Ấn 27-9-2021