Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vô Minh 3 - Đâm Thủng Vô Minh Uẩn

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lộc - Lâm Đồng ngày 15/02/2022