Tụng Kinh NIKAYA - Thất Thứ 2 Của Ông Pháp Hộ

Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng