Sức Sống Của Người Tu 3 - Kinh Niệm Xứ Giảng Giải - Quán Thân C - Xác Chết

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 14 - 10 - 2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vô Minh 3 - Đâm Thủng Vô Minh Uẩn

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lộc - Lâm Đồng ngày 15/02/2022