81 NIKAYA Khất Thực - Thương Đúng Cách & Cách Lạy Phật Diệt Bản Ngã TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-02-2024  
82 Nghi Thức NIKAYA - Đảnh Lễ Pháp Bảo - Trải Tâm Từ & Chia Sẻ Cảm Xúc TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-02-2024  
83 Nghi Thức NIKAYA - Đảnh Lễ Pháp Bảo & Tọa Thiền TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-02-2024  
84 Nghi Thức NIKAYA - Giải Thoát Trí & Mượn Nghiệp Hiền Nghiệp Thiện TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-02-2024  
85 Pháp Đàm NIKAYA- Mới Xuất Gia Cần An Trú Trong Năm Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-02-2024  
86 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Ơi ! Nói Tâm Nghe 1 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-02-2024  
87 NIKAYA Trình Pháp - Sợ Hãi Ác Nghiệp & Sám Hối Oan Gia Trái Chủ 3 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-02-2024  
88 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Từ Vô Lượng - Chăm Sóc Bệnh Nhân & Trình Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-02-2024