Tinh Hoa NIKAYA - Cửa Vào Bất Tử 5

Linh Quy Pháp Ấn 11-1-2021

Kết Khoá Xuất Gia Gieo Duyên Lần 3

Linh Quy Pháp Ấn 30-1-2023

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vô Minh 3 - Đâm Thủng Vô Minh Uẩn

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lộc - Lâm Đồng ngày 15/02/2022