857 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Triền Cái 12 - Năm Cách Tác Ý Để Hết Giận ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-10-2021  
858 Tưởng niệm cố Trưởng Lão HT Thích Minh Châu - Cầu siêu Cửu huyền thất tổ & những người mất vì Đại dịch ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-08-2021  
859 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 8 - Quán Chiếu Lạc Thọ - Quán Từ Bỏ Ngũ Uẩn ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-09-2021  
860 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tứ Thánh Đế - Tương Ưng Sự Thật - Lửa Cháy Trên Đầu - Hỷ Lạc Mới Chứng Ngộ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-08-2021  
861 Pháp Đàm NIKAYA - Đẹp Thay Cuộc Sống Vì Ai Đó 2 ! ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-08-2021  
862 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Triền Cái 11 - Năm Pháp Trừ Khử Cơn Giận ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-10-2021  
863 Tổng Quát Pháp Hành Kinh Tạng NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-10-2021  
864 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Hãy Thừa Kế & Tiếp Nối Chánh Pháp (Kinh Thừa Tự Pháp - Trung Bộ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-09-2021