849 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 5 - Hãy Tự Mình Là Ngọn Đèn Cho Chính Mình ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-09-2021  
850 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 6 - Bằng Tứ Niệm Xứ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-09-2021  
851 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 3 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 31-08-2021  
852 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 2 - Bằng Bốn Dự Lưu ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 31-08-2021  
853 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Bà La Môn 2 - Hãy Từ Bỏ Củi Lửa ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-10-2021  
854 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục 5 - Bệnh Cùi Với Hố Than Hừng 1 ( Kinh MAGANDIYA - Trung Bộ 2 ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-11-2021  
855 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục 6 - Bệnh Cùi Với Hố Than Hừng 2 ( Kinh MAGANDIYA - Trung Bộ 2 ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-11-2021  
856 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục 4 -Sự Trói Buộc & Cái Bị Trói Buộc ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-09-2021