849 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Khuyên Ba Tu Tập ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 07-08-2021  
850 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Khuyên Mẹ Tu Tập ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 05-08-2021  
851 Lễ Tiểu Tường Phật Tử Diệu Hiền ( Bà Năm ) 1 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 04-08-2021  
852 Lễ Tiểu Tường Phật Tử Diệu Hiền ( Bà Năm ) 2 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 05-08-2021  
853 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Hiện Tại Lạc Trú 2 - Hạnh Phúc Ở Đâu ? ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 06-08-2021  
854 Pháp Đàm NIKAYA - Đẹp Thay Cuộc Sống Vì Ai Đó 2 ! ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-08-2021  
855 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tứ Thánh Đế - Tương Ưng Sự Thật - Rơi Xuống Vực Thẩm ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 10-08-2021  
856 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tứ Thánh Đế - Tương Ưng Sự Thật - Lửa Cháy Trên Đầu - Hỷ Lạc Mới Chứng Ngộ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-08-2021