809 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Bà La Môn 3 - Cày Ruộng Bất Tử ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-10-2021  
810 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục 1 - Định Nghĩa ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-09-2021  
811 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục 2 - Vị Ngọt - Nguy Hại & Sự Xuất Ly ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-09-2021  
812 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục 3 - Vị Ngọt - Nguy Hại & Sự Xuất Ly 2 ( Đại Kinh Khổ Uẩn ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 2021  
813 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục 4 -Sự Trói Buộc & Cái Bị Trói Buộc ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-09-2021  
814 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục 5 - Bệnh Cùi Với Hố Than Hừng 1 ( Kinh MAGANDIYA - Trung Bộ 2 ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-11-2021  
815 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục 6 - Bệnh Cùi Với Hố Than Hừng 2 ( Kinh MAGANDIYA - Trung Bộ 2 ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-11-2021  
816 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục 7 - Tuỳ Duyên Hay Tuỳ Dục ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15-11-2021